Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng > Chi tiền gửi >

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 33312           Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 112          Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh nghiệp vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào số thuế GTGT phải nộp do cơ quan hải quan xác định, nhân viên chịu trách nhiệm mua hàng nhập khẩu yêu cầu chuyển khoản để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.

2.Kế toán thanh toán lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan thuế, đồng thời lập giấy báo Nợ

4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ kê khai hoá đơn nhập khẩu lên bảng kê thuế GTGT mua vào, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 03/02/2015, doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng trị giá 100.000.000đ, thuế nhập khẩu 10.000.000đ, thuế GTGT 10%. Kế toán thanh toán chuyển tiền từ ngân hàng Quân Đội để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu số tiền là 11.000.000đ.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ mua hàng nhập khẩu chưa nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau::

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Nộp thuế.

Chọn loại thuế là Thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Nop_thue_GTGT_NK_04

Sau khi lựa chọn xong chứng từ mua hàng cần nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, nhấn Nộp thuế => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Chi tiền gửi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Nop_thue_GTGT_NK_05

Kiểm tra chứng từ chi tiền gửi, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.

NOTE_iconnote 1. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

  2. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Nộp thuế