Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng > Chi tiền gửi >

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 311, 341             Vay ngắn hạn hoặc dài hạn (QĐ48)

Nợ TK 341                    Vay và nợ thuê tài chính (TT200)

Có TK 112               Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền vay chuyển trả từ tài khoản của công ty để lập giấy báo Nợ xác nhận tiền đã được chuyển.

1.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

2.Căn cứ vào giấy báo Nợ, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận khoản vay đã được trả vào sổ kế toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 07/02/2015, kế toán nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng về khoản vay được trả cho Công ty TNHH Bảo Oanh với số tiền vay là 750.000.000đ. Cùng ngày, kế toán thanh toán thực hiện hạch toán bút toán ghi nhận khoản nợ được trả trên vào phần mềm.

Xem phim hướng dẫn      

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.

Chọn nội dung thanh toán là Trả các khoản vay:

Tra_tien_vay_thong_qua_chuyen_khoan_01

Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.  

NOTE_iconnote 1. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

  2. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

 

Xem thêm

Lập chứng từ chi tiền gửi