Chi tiền gửi

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng >

Chi tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Ngân hàng trên phần mềm MISASME.NET 2015 hỗ trợ giải quyết những nghiệp vụ chi tiền gửi ngân hàng sau:

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng  

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng