Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng > Chi tiền gửi >

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 121           Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244            Ký quỹ, ký cược dài hạn

Nợ TK 336            Phải trả nội bộ

Nợ TK 641            Chi phí bán hàng

Nợ TK 642            Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK ...

Có TK 112      Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)    

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Kế toán thanh toán sẽ lập Séc/Ủy nhiệm chi.

2.Chuyển Séc/Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3.Ngân hàng căn cứ vào Séc/Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng phát sinh, đồng thời lập giấy báo Nợ

4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 15/02/2015, kế toán ghi nhận việc chuyển khoản tiền mang đi đầu tư tại công ty Cổ phần Hoàng Cầu với số tiền là 50.000.000đ.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chi khác bằng tiền gửi" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.

Chọn nội dung thanh toán là Chi khác:

Chi_khac_bang_tien_gui_01

Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.  

NOTE_iconnote 1. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

  2. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập chứng từ chi tiền gửi