Thu lãi đầu tư tài chính

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng > Thu tiền gửi >

Thu lãi đầu tư tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 112              Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 515        Doanh thu hoạt động tài chính  

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu lãi từ hoạt động đầu tư tài chính thông qua tài khoản ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền lãi được chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.

2.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

3.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận tiền lãi từ hoạt động đầu tư tài chính vào sổ kế toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.  

Ví dụ

Ngày 14/01/2015, kế toán nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản lãi đầu từ vào Công ty TNHH Hoàng Cầu với số tiền vay là 121.857.000đ. Cùng ngày, kế toán thanh toán thực hiện hạch toán bút toán ghi nhận khoản tiền lãi trên vào phần mềm.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu lãi từ hoạt động đầu tư tài chính" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.

Chọn lý do thu là Thu lãi đầu tư tài chính:

Thu_lai_dau_tu_bang_tien_gui_01

Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

NOTE_iconnote 1. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu lãi đầu tư tài chính, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

  2. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

 

Xem thêm

Lập chứng từ thu tiền gửi