Thu tiền gửi

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng >

Thu tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Ngân hàng trên phần mềm MISASME.NET 2015 hỗ trợ giải quyết những nghiệp vụ thu tiền gửi ngân hàng sau:

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Nhận tiền vay bằng tiền gửi

Thu lãi đầu tư tài chính

Thu khác bằng tiền gửi

Thu tiền trả nợ bằng tiền gửi của nhiều khách hàng cùng một lúc