Chuyển tiền nội bộ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Ngân hàng > Thu, chi tiền >

Chuyển tiền nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ theo dõi việc chuyển tiền từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, chuyển tiền giữa các chi nhánh trong nội bộ doanh nghiệp.

Cách thao tác

Tại phân hệ Ngân hàng, chọn chức năng Chuyển tiền nội bộ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Thu, chi tiền chọn chức năng Thêm\Chuyển tiền nội bộ):

Chuyen_tien_noi_bo        

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Khai báo các thông tin của chứng từ:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Tài khoản đi: chọn tài khoản ngân hàng có phát sinh nghiệp vụ chuyển tiền đi.

Tài khoản đến: chọn tài khoản ngân hàng có phát sinh nghiệp vụ nộp tiền vào tài khoản.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến phiếu chi đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin chi tiết: hệ thống sẽ tự động định khoản theo nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ => có thể bổ sung/sửa đổi lại định khoản cho phù hợp với nghiệp vụ thực tế phát sinh.

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ chuyển tiền nội bộ cần in => có thể in chứng từ theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Xem thêm

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ ngân hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Nhận tiền vay bằng tiền gửi

Thu lãi đầu tư tài chính

Thu khác bằng tiền gửi

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng  

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Chuyển tiền nội bộ

Đối chiếu ngân hàng

 2 Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus13. Các tiện ích trên thanh công cụ

hmtoggle_plus14. Các tiện ích khi khai báo chứng từ chuyển tiền nội bộ

hmtoggle_plus15. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ