Đối chiếu ngân hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Ngân hàng >

Đối chiếu ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng với bảng kê phát sinh tài khoản do ngân hàng cung cấp. Nguyên nhân giữa hai sổ này có sự sai lệch là do có những phát sinh đã được kế toán ghi sổ nhưng ngân hàng vẫn chưa thực hiện hoặc ngược lại ngân hàng đã thực hiện nhưng kế toán chưa ghi chép. Việc đối chiếu này nhằm đảm bảo số liệu gửi vào, rút ra và tồn cuối kỳ khớp đúng số liệu ngân hàng quản lý.

Cách thao tác

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Đối chiếu ngân hàng:

HDSD_NH_Doichieunganhang_b1        

Chọn thông tin về tài khoản ngân hàng, loại tiền và thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu => hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thu, chi tiền gửi theo các thông tin vừa chọn.

Thực hiện đối chiếu số tiền trên sổ phụ và số tiền chi trên sổ kế toán của từng chứng từ, chứng từ nào khớp thì tích chọn, chứng từ nào chưa khớp thì cần kiểm tra nguyên nhân sai sót để sửa lại.

Sau khi tất cả các chứng từ đã khớp và được chọn, nhập thông tin về số dư cuối kỳ trên sổ phụ ngân hàng vào bảng đối chiếu.

Nếu thông tin số dư cuối kỳ sau khi đối chiếu với số dư cuối kỳ trên sổ phụ ngân hàng khớp nhau, nhấn chọn Xác nhận đối chiếu để lưu lại thông tin bảng đối chiếu vừa lập.

Trường hợp số liệu chưa khớp, có thể sử dụng chức năng Cất tạm để lưu giữ các thông tin đối chiếu vừa thiết lập => sau khi tìm được nguyên nhân chênh lệch và tiến hành xử lý, kế toán sẽ cập nhật lại thông tin chứng từ hoặc số dư trên sổ phụ ngân hàng, sau đó mới nhấn chọn chức năng Xác nhận đối chiếu.

NOTE_iconnoteTrường hợp muốn huỷ kết quả đối chiếu của lần phát sinh gần nhất, kế toán chọn nhấn chọn chức năng Bỏ đối chiếu.

Xem thêm

Các nghiệp vụ ngân hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Nhận tiền vay bằng tiền gửi

Thu lãi đầu tư tài chính

Thu khác bằng tiền gửi

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng  

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Chuyển tiền nội bộ

Đối chiếu ngân hàng