Biểu tính thuế thu nhập

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Lương nhân viên >

Biểu tính thuế thu nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn danh sách biểu tính thuế thu nhập tháng/năm theo quy định của cơ quan thuế, phục vụ cho việc tạm tính thuế TNCN hàng tháng trên bảng lương.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Lương nhân viên\Biểu tính thuế thu nhập:

HDSD_Luongnhanvien_ManhinhBieutinhthuethunhap

8 Sửa biểu tính thuế thu nhập

8Xuất khẩu biểu thuế TNCN: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục