Sửa biểu tính thuế thu nhập

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Lương nhân viên > Biểu tính thuế thu nhập >

Sửa biểu tính thuế thu nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thay đổi lại thông tin về một biểu tính thuế TNCN đã được phần mềm thiết lập sẵn.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách biểu tính thuế thu nhập, chọn một biểu tính thuế sau đó chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ:

Sua_bieu_tinh_thue_TNCN

Sau khi sửa xong thông tin, nhấn Cất.