Loại công cụ dụng cụ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục >

Loại công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép quản lý các loại công cụ dụng cụ, phục vụ cho công tác quản lý công cụ dụng cụ trên Sổ công cụ dụng cụ.  

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Loại công cụ dụng cụ:

HDSD_Danhmuc_LoaiCCDC_01

8 Khai báo loại công cụ dụng cụ

8Xuất khẩu danh sách loại CCDC: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục