Khai báo loại công cụ dụng cụ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Loại công cụ dụng cụ >

Khai báo loại công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng loại công cụ dụng cụ.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách loại công cụ dụng cụ, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_loai_CCDC

Khai báo các thông tin về loại công cụ dụng cụ => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin loại CCDC đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

       2. Đối với các loại CCDC không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh loại CCDC