Tìm nhanh loại CCDC

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh loại CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các loại CCDC đã được khai báo trên danh mục Loại công cụ dụng cụ.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn loại CCDC, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_loai_CCDC

Sau khi chọn xong loại CCDC, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.