Tìm nhanh CCDC

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các loại CCDC đã được khai báo ghi tăng CCDC.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn CCDC (Chứng từ Điều chuyển công cụ dụng cụ hoặc chứng từ Ghi giảm công cụ dụng cụ), sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tinhnangmoi_R17_chophepchonnhieuCCDCtrengiaodienchonCCDC_b1_01

NOTE_iconnote  Chương trình không cho phép sửa các thông tin trên màn hình giao diện Tìm nhanh công cụ dụng cụ

Sau khi chọn xong CCDC, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.