Loại tài sản cố định

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục >

Loại tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn danh sách loại TSCĐ theo thống kê của Bộ Tài chính, phục vụ cho công tác quản lý tài sản trên Sổ tài sản. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại loại TSCĐ sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Loại tài sản cố định:

HDSD_Danhmuc_LoaiTSCD_manhinhdanhsach_01

8 Khai báo loại tài sản cố định

8Xuất khẩu Loại tài sản cố định: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục