Ghi tăng hàng loạt CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ > Ghi tăng > Ghi tăng hàng loạt CCDC >

Ghi tăng hàng loạt CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thực hiện ghi tăng cho nhiều CCDC cùng lúc từ các chứng từ ghi giảm TSCĐ.  

Cách thao tác

Khi thực hiện Ghi tăng hàng loạt CCDC, chọn chức năng Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ:

Lay_hang_loat_CCDC_tu_chung_tu_ghi_giam_TSCD_01

Sau khi tích chọn các tài sản ghi giảm được chuyển thành CCDC, nhấn Chọn => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các tài sản sang giao diện ghi tăng hàng loạt CCDC:

Lay_hang_loat_CCDC_tu_chung_tu_ghi_giam_TSCD_02

Khai báo bổ sung các thông tin CCDC được lấy như: số kỳ phân bổ, tỷ lệ phân bổ, đơn vị sử dụng... sau đó nhấn Ghi tăng.