Phân bổ chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ >

Phân bổ chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ phân bổ CCDC vào chi phí  

HDSD_CCDC_Phanbochiphi_manhinhds

Trên tab Phân bổ chi phí, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập chứng từ phân bổ CCDC

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ phân bổ CCDC