Xuất khẩu sổ theo dõi CCDC ra file excel

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ > Sổ theo dõi CCDC >

Xuất khẩu sổ theo dõi CCDC ra file excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xuất khẩu các CCDC đang được quản lý trên sổ theo dõi CCDC ra file excel.  

Cách thao tác

Trên tab Sổ theo dõi CCDC, chọn chức năng Xuất khẩu ra excel:

HDSD_CCDC_SotheodoiCCDC_XuatkhauSotheodoiCCDC_b1

Sau khi thực hiện xuất khẩu xong, có thể mở file excel để kiểm tra:

HDSD_CCDC_Sotheodoi_Xuatkhau_filexuatkhau_01