Bán hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ >

Bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

HDSD_BANHANG_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ bán hàng tại đây

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Bán hàng theo báo giá

Bán hàng theo đơn đặt hàng

Bán hàng theo hợp đồng

Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng xuất khẩu

Bán hàng thông qua các đại lý

Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Giảm giá hàng bán

Trả lại hàng bán