Tổng hợp

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ >

Tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

HDSD_TONGHOP_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Tổng hợp tại đây

 

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh

Lập chứng từ quyết toán tạm ứng

Theo dõi và phân bổ chi phí trả trước

Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác

Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ

Lập chứng từ ghi sổ

Lập báo cáo tài chính