Lập báo cáo tài chính

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tổng hợp >

Lập báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập báo cáo tài chính và quản lý danh sách các báo cáo tài chính đã lập của doanh nghiệp, gồm:

Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

Thuyết minh báo cáo tài chính

 

Ví dụ

Ngày 03/04/2015 thực hiện lập báo cáo tài chính Quý I năm 2015 của doanh nghiệp 

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Lập báo cáo tài chính" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Lập báo cáo tài chính

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn tab Lập BCTC, nhấn nút Thêm trên thanh công cụ & chọn Báo cáo tài chính hoặc nhấn chuột phải chọn chức năng Báo cáo tài chính, xuất hiện giao diện chọn tham số:

Lap_bao_cao_TC_02

oChọn kỳ báo cáo: Quý I năm 2015

oChọn phụ lục kê khai: là Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để lập đồng thời.

oNhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn:

HDNV_Tonghop_lapbaocaoTaichinh_b1

Chương trình đã tự động lấy dữ liệu lên các chỉ tiêu có thiết lập công thức trong chức năng Thiết lập báo cáo tài chính. NSD có thể xem và thiết lập công thức bằng cách nhấn vào nút Thiết lập công thức trên thanh công cụ.

NOTE_iconnote Đối với dữ liệu liên năm, cột quý trước/năm trước thì chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, NSD tự nhập số liệu vào cột Quý trước/năm trước

  Đối với công ty đa chi nhánh, nếu lập báo cáo tài chính ở tổng công ty thì chương trình sẽ tổng hợp số liệu của riêng tổng côn ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu, NSD nhấn Cất để lưu báo cáo đã lập.

Lập Thuyết minh báo cáo tài chính

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn tab Lập BCTC, nhấn nút Thêm trên thanh công cụ chọn Thuyết minh báo cáo tài chính hoặc nhấn chuột phải chọn chức năng Thuyết minh báo cáo tài chính, xuất hiện giao diện chọn tham số:

HDNV_Tonghop_Lapbaocaotaichinh_Thuyetminhbaocaotaichinh_b1

oChọn kỳ báo cáo: Quý I năm 2015

oNhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn:

HDNV_Tonghop_LapbaocaoTaichinh_Thuyetminhbaocaotaichinh_b2

Chương trình đã tự động lấy dữ liệu lên các chỉ tiêu có thiết lập công tức trong chức năng Thiết lập báo cáo tài chính. NSD có thể xem và thiết lập công thức bằng cách nhấn vào nút Thiết lập công thức trên thanh công cụ. Một số chỉ tiêu chương trình không thiết lập được công thức, NSD nhập tay số liệu cho các chỉ tiêu này.

Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu, NSD nhấn Cất để lưu báo cáo đã lập.

NOTE_iconnote Đối với dữ liệu liên năm, cột quý trước/năm trước thì chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, NSD tự nhập số liệu vào cột Quý trước/năm trước

  Đối với công ty đa chi nhánh, nếu lập báo cáo tài chính ở tổng công ty thì chương trình sẽ tổng hợp số liệu của riêng tổng công ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.