Lập báo cáo tài chính tổng hợp

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tổng hợp >

Lập báo cáo tài chính tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập báo cáo tài chính tổng hợp và quản lý danh sách các báo cáo tài chính đã lập của doanh nghiệp, gồm:

Báo cáo tài chính tổng hợp (Bảng cân đối kế toán tổng hợp, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp)

Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

 

Ví dụ

Ngày 03/04/2015 thực hiện lập báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2015 của doanh nghiệp

Xem phim hướng dẫn 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Lập báo cáo tài chính tổng hợp" được thực hiện khi làm việc trên tổng công ty của công ty đa chi nhánh (có chi nhánh hạch toán độc lập). Các bước thực hiện như sau:

Lập báo cáo tài chính tổng hợp

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn tab Lập BCTC, nhấn nút Thêm trên thanh công cụ & chọn Báo cáo tài chính tổng hợp hoặc nhấn chuột phải chọn chức năng Báo cáo tài chính tổng hợp, xuất hiện giao diện chọn tham số:

HDNV_Tonghop_Baocaotaichinhtonghop_b1

oChọn kỳ báo cáo: Quý I năm 2015

oChọn phụ lục kê khai: là Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để lập đồng thời.

oTích chọn mục Lấy số liệu trên báo cáo đã lập của chi nhánh

oNhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn:

HDNV_Tonghop_Baocaotaichinhtonghop_b2

Chương trình đã tự động lấy dữ liệu tổng hợp từ các chi nhánh và đơn vị phụ thuộc đã lập báo cáo lên

NOTE_iconnote Đối với dữ liệu liên năm, cột quý trước/năm trước thì chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, NSD tự nhập số liệu vào cột Quý trước/năm trước.

Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu, NSD nhấn Cất để lưu báo cáo đã lập.

Lập Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn tab Lập BCTC, nhấn nút Thêm trên thanh công cụ chọn Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp hoặc nhấn chuột phải chọn chức năng Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp, xuất hiện giao diện chọn tham số:

HDNV_Tonghop_baocaotaichinhtonghop_BCthuyetminhtaichinhtonghop_b1

oChọn kỳ báo cáo: Quý I năm 2015

oTích chọn mục Lấy số liệu trên báo cáo đã lập của chi nhánh

oNhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn:

HDNV_tonghop_baocaotaichinhtonghop_BCthuyetminhtaichinhTH_b2

Chương trình đã tự động lấy dữ liệu từ các chi nhánh & các đơn vị phụ thuộc đã lập báo cáo  lên. Một số chỉ tiêu chương trình không thiết lập được công thức, NSD nhập tay số liệu cho các chỉ tiêu này.

Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu, NSD nhấn Cất để lưu báo cáo đã lập.

NOTE_iconnote Đối với dữ liệu liên năm, cột quý trước/năm trước thì chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, NSD tự nhập số liệu vào cột Quý trước/năm trước.