Theo dõi và phân bổ chi phí trả trước

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tổng hợp >

Theo dõi và phân bổ chi phí trả trước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý các chi phí trả trước được phân bổ cho nhiều kỳ, chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính vào chi phí của từng kỳ

Định khoản

 

Khi phát sinh chi phí trả trước 

Nợ TK 242

 Có TK l11, 112, 331,...

Khi phân bổ chi phí trả trước hàng tháng

Nợ TK 623, 627, 6427, ...                           

Có TK 242                                      

Ví dụ

Ngày 05/01/2015, kế toán thực hiện phân bổ chi phí trả trước khoản tiền thuê văn phòng là 20.000.000 & chi phí vay lãi là 50.000.000 cho các phòng ban như Phòng Kinh doanh, Phòng Hành chính, Phòng Kế toán & Ban giám đốc với tỷ lệ phân bổ lần lượt tương ứng là 40%, 20%, 20%, 20%

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Theo dõi và phân bổ chi phí trả trước" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

Bước 1: Khai báo chi phí trả trước cần phân bổ cho nhiều kỳ

oVào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chi phí trả trước\Danh sách chi phí trả trước, chọn chức năng Thêm:

HDNV_Tonghop_Theodoi&phanboCPtratruoc_b1

oKhai báo các thông tin chung, đối tượng phân bổ, tỷ lệ phân bổ, sau đó nhấn Cất.

oTương tự khai báo khoản chi phí lãi vay 50.000.000

NOTE_iconnote Trong trường hợp dữ liệu của NSD sử dụng đồng thời trên cả Sổ tài chính và Sổ quản trị. Chi phí trả trước đã được khai báo trên một trong hai Sổ tài chính hoặc Sổ quản trị thì NSD có thể lựa chọn lấy thông tin của các chi phí trả trước được khai báo trên Sổ quản trị sang Sổ tài chính (hoặc ngược lại) bằng cách nhấn chọn Lấy từ hệ thống sổ quản trị, sau đó thiết lập thời gian tìm kiếm chi phí trả trước đã khai báo và nhấn Lấy dữ liệu. Tiếp đó, tích chọn chi phí trả trước đã khai báo trên sổ khác và nhấn Đồng ý, phần mềm sẽ tự động lấy toàn bộ thông tin chi phí trả trước vừa chọn sang sổ đang làm việc

Bước 2: Lập chứng từ phân bổ chi phí trả trước

oVào menu Nghiệp vu\Tổng hợp\Chi phí trả trước\Phân bổ chi phí trả trước.

oNhấn Thêm.

HDNV_Tonghop_Theodoi&phanboCPtratruoc_b2

oChọn kỳ phân bổ chi phí tương ứng và nhấn Đồng ý

HDNV_Tonghop_Theodoi&phanboCPtratruoc_b3

 

oHệ thống tự động lấy các chi phí trả trước cùng số tiền phân bổ trong kỳ, tự động phân bổ theo thiết lập phân bổ chi phí khi khai báo chi phí trả trước. Đồng thời phần mềm cũng tự động sinh các bút toán hạch toán theo số tiền đã phân bổ trên tab Hạch toán

oNhấn Cất để lưu thông tin.

NOTE_iconnote Trên tab Phân bổ, NSD có thể thêm đối tượng phân bổ bằng cách nhấn chuột phải và chọn Thêm dòng, rồi thực hiện nhập tỷ lệ phân bổ cho từng đối tượng phân bổ muốn thêm.