Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tổng hợp >

Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị nhằm xác định được chi phí, lãi lỗ thực tế cho công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị.

Ví dụ

Ngày 05/01/2015, kế toán thực hiện phân bổ chi phí trả trước khoản tiền thuê văn phòng là 20.000.000 & chi phí vay lãi là 50.000.000 cho các phòng ban như Phòng Kinh doanh, Phòng Hành chính, Phòng Kế toán & Ban giám đốc với tỷ lệ phân bổ lần lượt tương ứng là 40%, 20%, 20%, 20%

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác" được thực hiện trên phần mềm theo hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Phân bổ chi phí bán hàng, QLDN, chi phí khác cho đơn vị

Vào menu Nghiệp vu\Tổng hợp\ Phân bổ chi phí BH, QLLDN, khác:

Nhấn Thêm

HDNV_Tonghop_PhanboCPQLBH_QLDN_khac_CTDHHD_b1

Chọn kỳ phân bổ tương ứng, tích chọn Phân bổ cho đơn vị

Nhấn Đồng ý

Trên tab Chi phí, nhập lại Tỷ lệ phân bổ nếu NSD không muốn phân bổ hết 100% khoản chi phí tương ứng. Đồng thời tích chọn các khoản chi phí muốn thực hiện phân bổ

HDNV_tonghop_PhanboCPQLBH_QLDN_khac_b2

NOTE_iconnote Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo đơn vị trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ:

Theo TT200, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các tài khoản Tk 632x, 635x, 641x, 642x, 811x.

Theo QĐ 48, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các tài khoản: TK632x, 635x, 642x, 811x

Trên tab Phân bổ, nhấn chọn biểu tượng chức năng Chọn đối tượng phân bổ

HDNV_Tonghop_PhanboCPQLBH_QLDN_khac_b3

Tích chọn đối tượng phân bổ trên màn hình hộp thoại Chọn đối tượng phân bổ, sau đó nhấn Chọn

HDNV_Tonghop_PhanboCPQLBH_QLDN_khac_b4

Nhấn chọn Tiêu thức phân bổ là Doanh thu, rồi nhấn Phân bổ, phần mềm sẽ căn cứ vào doanh thu phát sinh cho các đơn vị trong kỳ để tính ra tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị, từ đó tính ra số tiền phân bổ cho từng đơn vị theo từng tài khoản

Trong trường Không phân bổ theo tiêu chí Doanh thu, NSD tự nhập tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị. Nếu tài khoản có cùng tỷ lệ phân bổ cho 1 đơn vị thì chỉ cần nhập tỷ lệ phân bổ cho TK đầu tiên, sau đó nhấn chuột phải vào cột Tỷ lệ và chọn chức năng Sao chép tỷ lệ cho các tài khoản phía sau.

Nhấn Cất để kết thúc việc phân bổ

 

Trường hợp 2: Phân bổ chi phí bán hàng, QLDN, chi phí khác cho Công trình, đơn hàng, hợp đồng

Vào menu Nghiệp vu\Tổng hợp\ Phân bổ chi phí BH, QLLDN, khác:

Nhấn Thêm

HDNV_Tonghop_PhanboCPQLBH_QLDN_khac_CTDHHD_b1

Chọn kỳ phân bổ tương ứng, tích chọn Phân bổ cho công trình, đơn hàng, hợp đồng

Nhấn Đồng ý

Trên tab Chi phí, nhập lại Tỷ lệ phân bổ nếu NSD không muốn phân bổ hết 100% khoản chi phí tương ứng. Đồng thời tích chọn các khoản chi phí muốn thực hiện phân bổ

HDNV_Tonghop_PhanboCPQLBH_QLDN_khac_CTDHHD_b2

NOTE_iconnote Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo công trình, đơn hàng, hay hợp đồng trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ:

Theo TT200, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các tài khoản Tk 632x, 635x, 641x, 642x, 811x.

Theo QĐ 48, phần mềm sẽ tổng hợp chi phí của các tài khoản: TK632x, 635x, 642x, 811x

Trên tab Phân bổ, nhấn chọn biểu tượng chức năng Chọn đối tượng phân bổ

HDNV_Tonghop_PhanboCPQLBH_QLDN_khac_CTDHHD_b3

Tích chọn đối tượng phân bổ trên màn hình hộp thoại Chọn đối tượng phân bổ, sau đó nhấn Chọn

HDNV_Tonghop_PhanboCPQLBH_QLDN_khac_CTDHHD_b4

Nhấn chọn Tiêu thức phân bổ là Doanh thu, rồi nhấn Phân bổ, phần mềm sẽ căn cứ vào doanh thu phát sinh cho các đơn vị trong kỳ để tính ra tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị, từ đó tính ra số tiền phân bổ cho từng đơn vị theo từng tài khoản

Trong trường Không phân bổ theo tiêu chí Doanh thu, NSD tự nhập tỷ lệ phân bổ cho từng đơn vị. Nếu tài khoản có cùng tỷ lệ phân bổ cho 1 đơn vị thì chỉ cần nhập tỷ lệ phân bổ cho TK đầu tiên, sau đó nhấn chuột phải vào cột Tỷ lệ và chọn chức năng Sao chép tỷ lệ cho các tài khoản phía sau.

Nhấn Cất để kết thúc việc phân bổ