Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tổng hợp >

Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Thực hiện đánh giá lại các khoản tiền ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở thời điểm cuối kỳ kế toán.

Định khoản

Nếu lãi do xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại ngoại tệ

Nợ TK 131, 141,331...                         

Có TK 515                     Doanh thu hoạt động tài chính

Nếu lỗ do xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại ngoại tệ

Nợ TK 635                         Chi phí tài chính

Có TK 1112, 331,341,..                     

Ví dụ

Ngày 12/02/2015 thực hiện đánh giá lại tài khoản ngoại tệ

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, xuất hiện giao diện màn hình hộp thoại Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ:

HDNV_Tonghop_danhgialaiTkngoaite_b1

Thực hiện các thao tác như hình trên

Sau khi nhấn Thực hiện, xuất hiện màn hình hộp thoại Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ

HDNV_Tonghop_danhgialaiTkngoaite_b2

Nhấn Cất để lưu lại thông tin xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ đã chọn

NOTE_iconnote Phần mềm đã ngầm định tài khoản xử lý lãi chênh lệch tỷ giá là TK 515 và Tài khoản xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá là TK 635, NSD có thể chọn lại TK xử lý lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá là TK 413 nếu đánh giá lại ngoại tệ cuối năm

Trong trường hợp NSD chọn TK xử lý chênh lệch là TK 413 thì sau khi đánh giá xong tỷ giá đánh giá ngoại tệ, NSD xem lại bảng cân đối tài khoản năm để xem TK 413 có số dư bên Nợ hay bên Có

Nếu TK 413 có dư bên Nợ: thì NSD vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK635/Có TK 413

Nếu TK 413 có dư bên Có: thì NSD vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK635/Có TK 413