Chạy chương trình lần đầu

Navigation:  3. Hướng dẫn cài đặt phần mềm và tạo mới dữ liệu >

Chạy chương trình lần đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung hướng dẫn chạy chương trình lần đầu gồm những phần sau:

Khởi động MISA SME.NET 2015

Đăng ký giấy phép sử dụng

Tạo dữ liệu kế toán mới

Mở dữ liệu kế toán

 

1Khởi động MISA SME.NET 2015

oNhấn chọn nút Start\Programs.

oChọn thư mục MISA SME.NET 2015, sau đó nhấn chọn biểu tượng phần mềm MISA SME.NET 2015:

html.clip0033_HDCD_ChayCTlandau_b1

NOTE_iconnote Có thể khởi động nhanh MISA SME.NET 2015 bằng cách nhấn đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm trên màn hình Desktop.

2.Đăng ký giấy phép sử dụng

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Phải đăng ký giấy phép cho từng máy trạm (máy kế toán làm việc). Các bước thực hiện như sau:

oCopy file giấy phép sử dụng do MISA cung cấp vào ổ đĩa của máy tính. Sau đó mở phần mềm MISA SME.NET 2015.

oTại màn hình đăng nhập, nhấn Huỷ bỏ. Sau đó vào Trợ giúp\Đăng ký giấy phép sử dụng:

HDCD_Chayctlandau_b2

oTại giao diện Quản lý giấy phép sử dụng, nhấn chọn Đăng ký mới:

HDCD_chayctlandau_b3

oNhập thông tin Mã chi nhánh, sau đó nhấn vào biểu tượng html.clip0036_bieutuongtaifilecapgiayphep để chọn đường dẫn tới nơi lưu file giấy phép sử dụng (thư mục có chứa tệp .lic):

HDCD_chayctlandau_b4

oNhấn đúp chuột vào file giấy phép sử dụng, thông tin giấy phép sử dụng sẽ được tự động lấy sang giao diện đăng ký:

HDCD_chayctlandau_b5

oNhấn Đồng ý để thực hiện việc đăng ký giấy phép sử dụng.

NOTE_iconnote Với doanh nghiệp đa chi nhánh, nếu mỗi chi nhánh muốn sử dụng một giấy phép sử dụng riêng thì sẽ thực hiện đăng ký giấy phép cho từng chi nhánh đó. Trường hợp chi nhánh nào không đăng ký giấy phép sử dụng thì hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của giấy phép nào được tích chọn Là giấy phép ngầm định cho chi nhánh đó.

3Tạo dữ liệu kế toán mới

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oSau khi khởi động thành công phần mềm MISA SME.NET 2015, tại hộp thoại Đăng nhập, nhấn Huỷ bỏ:

HDCD_chayctlandau_b6

oChọn chức năng Tạo dữ liệu kế toán mới:

HDCD_chayctlandau_b7

oNhấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu kế toán mới:

HDCD_chayctlandau_b8

oTại phần Thông tin dữ liệu, khai báo các thông tin sau:

Chọn máy chủ lưu dữ liệu kế toán cần tạo: thông thường tên máy chủ có dạng  Computer name\MISASME2015

(VD: NPHAI\MISASME2015).

Chọn tạo dữ liệu kế toán mới từ đầu.

Đặt tên và chọn đường dẫn lưu dữ liệu kế toán sau khi tạo xong (chọn vào biểu tượng HDCD_Chayctlandau_iconmotep.clip0043).

Nhập địa chỉ email để lấy lại mật khẩu trong trường hợp sau này quên mật khẩu đăng nhập.

NOTE_iconnoteTên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự.

oSau khi khai báo xong, nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước khai báo thông tin về doanh nghiệp:

HDCD_chayctlandau_b9

oTại phần Thông tin doanh nghiệp, khai báo các thông tin về công ty như: tên công ty, tên giao dịch viết tắt, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, email... Đồng thời lựa chọn xem dữ liệu được tạo có hạch toán đa chi nhánh hay không.

oLưu ý: nếu đã đăng ký giấy phép sử dụng thì tên công ty tự động được lấy lên, không cần khai báo thông tin này.

oSau khi khai báo xong, nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước khai báo về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

HDCD_chayctlandau_b10

oTại phần Lĩnh vực hoạt động, khai báo các thông tin sau:

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là Thượng mại, dịch vụ và/hoặc Sản xuất, xây lắp.

Lựa chọn các nghiệp vụ sẽ được doanh nghiệp sử dụng trên phần mềm như: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng... => riêng nghiệp vụ Giá thành chỉ được lựa chọn nếu tích chọn lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là Sản xuất, xây lắp.

Trường hợp doanh nghiệp có sử dụng nghiệp vụ Giá thành, lựa chọn phương pháp tính giá thành sẽ áp dụng là: Giản đơn, Hệ số, tỷ lệ, Công trình, Đơn hàng hoặc Hợp đồng.

Với các dữ liệu đa chi nhánh, lựa chọn sử dụng các danh mục: khách hàng/nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hoá, tài khoản ngân hàng, đối tượng tập hợp chi phi và công trình chung hay riêng giữa các chi nhánh

oSau khi khai báo xong, nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước khai báo thông tin về dữ liệu kế toán được tạo:

HDCD_chayctlandau_b11

oTại phần Dữ liệu kế toán, khai báo các thông tin về: chế độ kế toán, phương pháp tính khấu hao TSCĐ, năm tài chính, hoá đơn, loại tiền. Nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn thì tích chọn và đồng ý với giấy phép thỏa thuận sử dụng của MISA. Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh hạch toán ngoại tệ thì cần tích chọn có hạch toán đa tiền tệ.

oSau khi khai báo xong, nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước khai báo phương pháp tính giá xuất kho:

HDCD_chayctlandau_b12

oLựa một trong bốn phương pháp tính giá xuất kho sau: Bình quân cuối kỳ, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh.

oSau khi chọn xong, nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước chọn phương pháp tính thuế GTGT:

HDCD_chayctlandau_b13

oLựa chọn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

oSau khi chọn xong, nhấn Tiếp theo:

HDCD_chayctlandau_b14

oKiểm tra lại các thông tin về dữ liệu đã khai báo, sau đó nhấn Thực hiện và đợi để hoàn tất quá trình tạo dữ liệu kế toán mới.

oSau khi tạo dữ liệu thành công thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo, nhấn Đồng ý, để kết thúc quá trình tạo dữ liệu kế toán mới.

oLưu ý: Đơn vị có thể tạo mới dữ liệu tại mục Tệp chọn chức năng Tạo mới dữ liệu

4.Mở dữ liệu kế toán

oSau khi dữ liệu kế toán mới được tạo xong, hệ thống xuất hiện màn hình đăng nhập vào phần mềm để mở dữ liệu kế toán:

HDCD_chayctlandau_b15

oNhấn Đồng ý để mở dữ liệu kế toán.