Khai báo đối tượng tập hợp chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Đối tượng tập hợp chi phí >

Khai báo đối tượng tập hợp chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép khai báo thông tin về từng đối tượng tập hợp chi phí được sử dụng trong công tác tính giá thành sản phẩm.

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo phân xưởng

Tại màn hình danh sách đối tượng tập hợp chi phí, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Chọn loại đối tượng là Phân xưởng, sau đó khai báo các thông tin chi tiết về đối tượng tập hợp chi phí => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Chọn thành phẩm để tính giá thành:

HDSD_Danhmuc_Doi tuong THCP_khaibaoDoituongtaphopchiphi_01

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo sản phẩm

Tại màn hình danh sách đối tượng tập hợp chi phí, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Chọn loại đối tượng là Sản phẩm:

HDSD_Danhmuc_DoituongTHCP_THCPLoaiSanpham_01

Khai báo các thông tin về đối tượng tập hợp chi phí => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

NOTE_iconnote Có thể khai báo thông tin thành phẩm cần sản xuất mà không cần phải vào danh mục vật tư hàng hoá, bằng cách nhấn chọn biểu tượng Bieu_tuong_them_nhanh

hmtoggle_plus1Khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo quy trình sản xuất

Tại màn hình danh sách đối tượng tập hợp chi phí, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Chọn loại đối tượng là Quy trình sản xuất:

HDSD_Danhmuc_DoituongTHCP_Quytrinhsanxuat_01

Khai báo các thông tin về đối tượng tập hợp chi phí => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

NOTE_iconnoteVới quy trình sản xuất sau khi khai báo xong, hệ thống sẽ cho phép khai báo luôn thông tin về các công đoạn sản xuất thuộc quy trình đó.

hmtoggle_plus1Khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo công đoạn sản xuất

Tại màn hình danh sách đối tượng tập hợp chi phí, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Chọn loại đối tượng là Công đoạn, sau đó khai báo các thông tin chi tiết về đối tượng tập hợp chi phí => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Kế toán sẽ lựa chọn chỉ tập hợp chi phí đến công đoạn hay tập hợp đến từng sản phẩm của công đoạn:

oTập hợp chi phí đến công đoạn => thường áp dụng với các công đoạn chỉ sản xuất ra một thành phẩm

HDSD_Danhmuc_DoituongTHCP_Congdoan_01

oTập hợp chi phí đến từng sản phẩm trong công đoạn => thường áp dụng đối với các công đoạn sản xuất nhiều thành phẩm

HDSD_Danhmuc_DoituongTHCP_Congdoan_phan2_01

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

NOTE_iconnoteTrước khi khai báo công đoạn có tích chọn tập hợp chi phí đến từng sản phẩm thuộc công đoạn, thì cần phải khai báo các đối tượng tập hợp chi phí với tính chất là Sản phấm cho các sản phẩm được sản xuất ra từ công đoạn..

Xem thêm

Tìm nhanh vật tư, hàng hoá

Tìm nhanh đối tượng tập hợp chi phí

Nhập khẩu từ Excel