Xuất khẩu dữ liệu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tệp >

Xuất khẩu dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xuất khẩu danh mục, chứng từ kế toán phát sinh trong kỳ xuất khẩu từ phần mềm MISA SME.NET 2015 ra định dạng .xml để thuận tiện cho việc làm lại dữ liệu

Cách thao tác

Vào Menu Tệp\Xuất khẩu dữ liệu, xuất hiện giao diện Xuất khẩu dữ liệu

Thực hiện các thao tác như hình dưới đây:

HDSD-menuTep_Xuatkhaudulieu_b1

Sau khi thực hiện hoàn tất việc xuất khẩu dữ liệu, xuất hiện hộp thoại thông báo

HDSD_menuTep_xuatkhaudulieu_b2

Nhấn nút Yes chương trình sẽ tự động mở thư mục có chứa file vừa xuất khẩu

Nhấn nút No nếu không muốn mở thư mục có chứa file xuất khẩu

Nhấn nút Đóng để hoàn tất việc xuất khẩu

 NOTE_iconnoteTất cả các vai trò người dùng ngoại trừ Vai trò thủ kho & Thủ quỹ thì đều có quyền Xuất/Nhập khẩu dữ liệu

Tinhnang_R4_bosungXuat-nhapkhau.XML_note