Nhập công nợ khách hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Công nợ khách hàng >

Nhập công nợ khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng khách hàng.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Bước 1: Khai báo danh sách khách hàng

oVào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng

oNhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải trên màn hình danh sách và chọn Thêm

HDSD_Danhmuc_Khachhang_Themkhachhang_01

oKhai báo thông tin cần thiết, nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Bước 2: Nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản

oCách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Công nợ khách hàng, chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.

Chọn tài khoản có phát sinh công nợ khách hàng, sau đó thực hiện nhập số dư theo một trong hai cách sau:

Trường hợp không có nhu cầu theo dõi công nợ của khách hàng chi tiết theo: nhân viên, hợp đồng, công trình, hoá đơn => Khi đó kế toán sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ của khách hàng trên giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng:

Nhap_cong_no_khach_hang_01

NOTE_iconnoteĐối với các khách hàng có công nợ đầu kỳ phát sinh bên Nợ, sau khi công nợ được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn trên giao diện Nhập chi tiết công nợ khách hàng:

HDSD_Nhapsodubandau_Congnokhachhang_B2_02  

Trường hợp có nhu cầu theo dõi công nợ của khách hàng chi tiết theo: nhân viên, hợp đồng, công trình, hoá đơn  

oTheo dõi công nợ theo nhân viên, công trình, hợp đồng:

HDSD_Nhapsodubandau_Congnokhachhang_B4_02

oTheo dõi công nợ khách hàng theo hoá đơn:

HDSD_Nhapsodubandau_Congnokhachhang_b5_02

NOTE_iconnote1. Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Nợ - Tổng số dư bên Có để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng => Nếu chênh lệch > 0 thì cập nhật vào cột Dư Nợ, ngược lại < 0 thì cập nhật vào cột Dư Có.

2. Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo Hoá đơn, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số còn phải thu lên cột Dư Nợ trên giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng.

3. Nếu kế toán nhập dữ liệu trên cả 2 tab, hệ thống sẽ lấy tương tự như trường hợp chỉ nhập phát sinh trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hơp đồng.

Sau khi nhập công nợ của khách hàng, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Thông tin Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Khách hàng khi khai báo tài khoản.

2. Với các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo khách hàng, việc nhập số dư sẽ được thực hiện trên tab Số dư tài khoản.

oCách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Công nợ khách hàng

Nhấn chọn chức năng Nhập khẩu từ excel icon_nhapkhautuexcel_01 trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

HDSD-menuNV_nhapsodubandau_Sodutk_ngoaite_b2

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản

Tìm nhanh nhân viên

Tìm nhanh công trình

Tìm nhanh hợp đồng bán