Công nợ nhân viên

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Công nợ nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách số dư công nợ của nhân viên (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhân viên khi khai báo tài khoản).

HDSD_Nhapsodubandau_Congnonhanvien_manhinhds

Trên tab Công nợ nhà nhân viên, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo nhân viên

8 Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo nhân viên

8 Nhập khẩu số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo nhân viên từ file excel: Trên màn hình giao diện tab Công nợ nhân viên nhấn chọn biểu tượng HDSD_icon Nhapsodubandau_iconNhapkhautuExcel, nhấn chọn HDSD_nhapsodubandau_iconChontepnguon_01 trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây

NOTE_iconnoteNếu kế toán lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản và đối tượng nhân viên.