Tồn kho vật tư, hàng hoá

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Tồn kho vật tư, hàng hoá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý tồn kho đầu kỳ của vật tư, hàng hoá trong doanh nghiệp theo từng kho.

HDSD_Nhapsodubandau_tonkhoVTHH_manhinhds

Trên tab Tồn kho vật tư, hàng hoá, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Nhập tồn kho vật tư, hàng hoá theo kho

8 Nhập khẩu tồn kho vật tư, hàng hoá từ file excel: Trên màn hình giao diện tab Tồn kho vật tư, hàng hóa nhấn chọn biểu tượng HDSD_icon Nhapsodubandau_iconNhapkhautuExcel, nhấn chọn HDSD_nhapsodubandau_iconChontepnguon_01 trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây