Công nợ nhà cung cấp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Công nợ nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách số dư công nợ phải trả cho các nhà cung cấp (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhà cung cấp khi khai báo tài khoản).

HDSD_nhapsodubandau_congnoNCC_manhinh

Trên tab Công nợ nhà cung cấp, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp

8 Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp

8 Nhập khẩu số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp từ file excel: Trên màn hình giao diện tab Công nợ nhà cung cấp nhấn chọn biểu tượng HDSD_icon Nhapsodubandau_iconNhapkhautuExcel, nhấn chọn HDSD_nhapsodubandau_iconChontepnguon_01 trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây

NOTE_iconnoteNếu kế toán lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản và đối tượng nhà cung cấp.