Vai trò và quyền hạn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Hệ thống >

Vai trò và quyền hạn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các vai trò và quyền hạn của từng vai trò đó trên phần mềm.

HDSD_HETHONG_VaitrovaQuyenhan_manhinhds

Tại đây, có thể:

8 Khai báo vai trò

8 Phân quyền cho vai trò

8 Chọn người dùng cho vai trò

  NOTE_iconnote1. Với mỗi dữ liệu sau khi được tạo mới, hệ thống sẽ mặc định mang đi 14 vai trò. Trong đó, vai trò ADMIN sẽ không cho phép sửa, xoá và có toàn quyền trên phần mềm, các vai trò còn lại sẽ có toàn trên từng phân hệ tương ứng (VD: vai trò Kế toán bán hàng sẽ có toàn quyền trên phân hệ Bán hàng) và được phép thay đổi.

         2. Việc khai báo vai trò và phân quyền cho vai trò chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò ADMIN hoặc các vai trò khác được phân quyền chức năng này.