Chọn người dùng cho vai trò

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

Chọn người dùng cho vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn người dùng đã được khai báo trên menu Hệ thống\Quản lý người dùng cho từng vai trò.

Cách thao tác

Chọn vai trò trên màn hình danh sách vai trò, sau đó trên tab Danh sách người dùng, nhấn chức năng Chọn:

Chon_nguoi_dung_cho_vai_tro_01

Tích chọn người dùng cho vai trò, sau đó thực hiện phân quyền chi nhánh quản lý cho người dùng => việc phân quyền chi nhánh chỉ thực hiện được trên các dữ liệu có lựa chọn hạch toán đa chi nhánh (tích chọn Có chi nhánh trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung):

Chon_nguoi_dung_cho_vai_tro_02

Sau khi chọn người dùng và phân quyền chi nhánh xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Trường hợp muốn thay đổi người dùng hoặc chi nhánh làm việc của vai trò đã được thiết lập trước đó, nhấn chức năng Chọn, sau đó thực hiện tích/bỏ tích các người dùng hoặc chi nhánh làm việc.

            2. Trường hợp muốn xoá nhanh người dùng rà khỏi vai trò, sử dụng chức năng Loại bỏ trên tab Danh sách người dùng.

            3. Riêng với vai trò ADMIN, không được phép loại bỏ người dùng có tên đăng nhập là ADMIN.