Phân quyền cho vai trò

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

Phân quyền cho vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép phân quyền từng nghiệp vụ trên các phân hệ, từng chức năng trên các chứng từ cho từng vai trò.

Cách thao tác

Chọn vai trò trên màn hình danh sách vai trò, sau đó chọn chức năng Phân quyền trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải chọn Phân quyền):

Phan_quyen_cho_vai_tro

Sau khi thực hiện phân quyền xong, nhấn Đồng ý.

NOTE_iconnoteCó thể thực hiện phân quyền nhanh cho các phân hệ, chức năng bằng cách sử dụng chức năng chuột phải:

Phan_quyen_cho_vai_tro_01