Khai báo vai trò

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

Khai báo vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về vai trò kế toán.

Cách thao tác

Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

HDSD_HETHONG_VAitrovaQuyenhan_khaibaovaitro

Khai báo các thông tin về mã và tên vai trò (bắt buộc nhập).

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.