9. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

Navigation:  »No topics above this level«

9. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chương trình hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 cho 02 trường hợp sau:

Đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo QĐ48 (Tải về tại đây)

Đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo QĐ15 (Tải về tại đây)