Quản lý dữ liệu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tệp >

Quản lý dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bao gồm các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản trị dữ liệu kế toán.

Chức năng này chỉ được thực hiện trên máy tính có cài chế độ Server. Người quản trị phải ngồi trực tiếp tại máy chủ chưa dữ liệu kế toán cần làm việc để thao tác với công cụ này.

Cách thao tác

Vào Menu Tệp\Quản lý dữ liệu (Nếu đang mở dữ liệu thì cần Đóng dữ liệu kế toán trước khi thực hiện thao tác), xuất hiện hộp hội thoại cho phép đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu:

4-14-2016 8-53-545AM

 

Tại màn hình quản lý dữ liệu, có thể thực hiện các chức năng sau:

Sao lưu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Đăng ký dữ liệu

Gỡ bỏ dữ liệu

Khắc phục lỗi