Thông tin dữ liệu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tệp >

Thông tin dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hiển thị các thông tin về chế độ kế toán, đồng tiền hạch toán, sử dụng phương pháp tính giá xuất kho, ngày bắt đầu và kết thúc của năm tài chính... đã được kế toán khai báo khi thực hiện tạo dữ liệu kế toán.

Cách thao tác

Vào menu Tệp\Thông tin dữ liệu:

HDSD_menuTep_ThongtinvedulieuKT_01

Kế toán có thể:

oKiểm tra số người đang truy cập và cùng làm việc trên dữ liệu kế toán:

HDSD_MenuTEP_THONGTINDULIEU_kiemtranguoitruycap_1

Sau khi xem xong thông tin, nhấn Đóng.