Phục hồi dữ liệu

Navigation:  7. Hướng dẫn Quản lý dữ liệu kế toán >

Phục hồi dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép phục hồi lại dữ liệu đã sao lưu trước đó

Cách thao tác

Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán, chi tiết xem tại đây.

Tại màn hình quản lý dữ liệu, nhấn nút Phục hồi trên thanh công cụ, xuất hiện giao diện Phục hồi:

Phuc_hoi_du_lieu

Chọn tệp phục hồi: chọn tệp dữ liệu đã được sao lưu trước đó, tệp dữ liệu có định dạng .mbk (VD: KETOAN_2015.mbk)

Tên dữ liệu kế toán: chương trình tự động hiển thị tên dữ liệu kế toán phục hồi, NSD có thể sửa lại

Đường dẫn lưu trữ DLKT: Chọn đường dẫn lưu dữ liệu kế toán sau khi phục hồi

Trường hợp tệp sao lưu trước đó được sao lưu nối tiếp, thì NSD cần chọn bản sao lưu cần phục hồi

Nhấn Phục hồi, chương trình sẽ thực hiện phục hồi lại dữ liệu đã chọn.