Hướng dẫn Quản lý dữ liệu kế toán

Navigation:  »No topics above this level«

Hướng dẫn Quản lý dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cách thao tác

Tại màn hình đăng nhập, vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu:

4-8-2016 10-30-56 AM

Chương trình hiển thị màn hình đăng nhập như sau:

4-8-2016 10-35-30 AM

Chọn máy chủ SQL rồi nhấn Đồng ý, chương trình sẽ hiển thị màn hình quản lý dữ liệu:

4-14-2016 8-53-545AM

Tại đây, kế toán có thể thực hiện các chức năng để quản lý dữ liệu kế toán.

 

Các nghiệp vụ đảm bảo an toàn dữ liệu bao gồm:

Sao lưu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu

Đăng ký dữ liệu

Gỡ bỏ dữ liệu

Khắc phục lỗi

Thiết lập hệ thống