Sao lưu dữ liệu

Navigation:  7. Hướng dẫn Quản lý dữ liệu kế toán >

Sao lưu dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép sao lưu dữ liệu hiện có để phục hồi xem lại khi cần.

Cách thao tác

Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán, chi tiết xem tại đây.

Tại màn hình quản lý dữ liệu, chọn dữ liệu cần sao lưu, nhấn nút Sao lưu trên thanh công cụ, xuất hiện giao diện Sao lưu:

sao_luu_du_lieu2

Đặt tên cho tệp sao lưu (VD: KETOAN_2015.mbk)

Chọn đường dẫn lưu tệp dữ liệu sao lưu

Tích chọn "Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu": tích chọn vào đây khi muốn nén tệp dữ liệu sao lưu

Nhấn Sao lưu, chương trình sẽ thực hiện sao lưu dữ liệu đã chọn.