Đăng ký dữ liệu

Navigation:  7. Hướng dẫn Quản lý dữ liệu kế toán >

Đăng ký dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép đăng ký tệp dữ liệu .smd vào danh sách dữ liệu kế toán được quản lý bởi MISA SME.NET 2015. Chức năng này thường được sử dụng khi đơn vị có nhu cầu sao chép dữ liệu .smd từ máy chủ này sang máy chủ khác và thực hiện đăng ký lại. Trước khi sao chép tệp .smd sang máy khác thì cần thực hiện chức năng Gỡ bỏ trên máy hiện thời.

Cách thao tác

Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán, chi tiết xem tại đây.

Tại màn hình quản lý dữ liệu, nhấn nút Đăng ký trên thanh công cụ, xuất hiện giao diện Đăng ký dữ liệu kế toán:

Dang_ky_du_lieu_ke_toan

Đăng ký từ tệp: Tức là đăng ký từ 1 tệp .smd có trong máy:

Chọn tệp dữ liệu kế toán có dạng .smd trong máy

Tên dữ liệu kế toán: Đặt tên cho dữ liệu kế toán sau khi đăng ký

Đăng ký dữ liệu có sẵn trên máy chủ SQL: Tức là đăng ký lại dữ liệu đã Gỡ bỏ

Tích chọn vào các dữ liệu cần đăng ký lại

Nhấn Đăng ký để thực hiện đăng ký cho dữ liệu đã chọn