10. Kiểm tra kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ

Navigation:  12. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm >

10. Kiểm tra kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp đơn vị chưa thực hiện kết chuyển lãi lỗ hoặc sau khi kết chuyển xong lại bổ sung, sửa đổi doanh thu, chi phí dẫn đến các tài khoản doanh thu, chi phí vẫn còn số dư, báo cáo tài chính sẽ lên sai, không cân đối báo cáo.

Kế toán cần thực hiện kết chuyển chi phí lãi lỗ cuối kỳ (Vào menu Tổng hợp, thêm mới chứng từ Kết chuyển lãi lỗ, kiểm tra và Cất).

NOTE_iconnote  Lưu ý: Cách xác định chi phí thuế TNDN phải nộp cho ngân sách nhà nước khi kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp lãi:

1. Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Kết chuyển lãi lỗ\Thêm: chọn kỳ kết chuyển.

- Sau khi kết chuyển lãi lỗ xong, người dùng xác định số lãi (nếu có) mà doanh nghiệp thu được. Từ đó, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng cách: lấy số lãi nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Trong trường hợp năm trước doanh nghiệp có lỗ hoặc được miễn (giảm) thuế thu nhập doanh nghiệp thì người sử dụng xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp (đã có tính đến số lỗ của năm trước được bù và tính đến phần thuế được miễn-giảm nếu có).

2. Bước 2: Hạch toán khoản thuế TNDN, vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK 821/Có TK 3334

3. Bước 3: Xóa chứng từ kết chuyển lãi, lỗ đã làm ở Bước 1 và kết chuyển lại để kết chuyển chi phí thuế TNDN và xác định lãi sau thuế TNDN.