11. Kiểm tra báo cáo tài chính

Navigation:  12. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm >

11. Kiểm tra báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chương trình sẽ giúp kế toán kiểm tra một số nguyên nhân có thể dẫn đến sai sót khi lập báo cáo tài chính:

-Số dư ban đầu của tài khoản chưa cân.

-Công thức thiết lập Báo cáo tài chính bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu.

-Công thức thiết lập bảng cân đối kế toán chưa đúng với số dư của tài khoản.

Sau khi kiểm tra nếu phát hiện sai sót, báo cáo sẽ hiển thị kết quả kiểm tra theo các nội dung như sau:

1. Số dư ban đầu của tài khoản nhập chưa cân:

Kế toán cần đối chiếu với Bảng Cân đối tài khoản năm ngoái để nhập đúng số dư các tài khoản, đảm bảo trên bảng Cân đối tài khoản Tổng Nợ đầu kỳ = Tổng Có đầu kỳ.

2. Công thức thiết lập BCTC bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu:

Kế toán cần kiểm tra và thiết lập lại công thức cho các chỉ tiêu mà báo cáo liệt kê, loại bỏ công thức thiết lập trùng.

Ví dụ: Báo cáo hiển thị kết quả như sau:

Tên báo cáo

Tài khoản

TK đối ứng

Mã chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu

Công thức

Bảng cân đối kế toán

1381


139

8.Tài sản thiếu chờ xử lý

DUNO(1381)

Bảng cân đối kế toán

1381


136

6.Phải thu ngắn hạn khác

DUNO_ChitietTheoTK(1385)
+DUNO_ChitietTheoTK(1388)
+DUNO_ChitietTheoTK(334)
+DUNO_ChitietTheoTK(1381)

Chỉ tiêu “8. Tài sản thiếu chờ xử lý” có công thức là DUNO(1381). Còn chỉ tiêu “6. Phải thu ngắn hạn khác” công thức lại cộng DUNO_ChitietTheoTK(1381) => Có sự trùng lặp công thức (số liệu TK1381 được lấy lên cả 2 chỉ tiêu).

=> NSD cần sửa lại công thức của 1 trong 2 chỉ tiêu trên để loại bỏ công thức trùng (chẳng hạn bỏ cộng DUNO_ChitietTheoTK(1381) ở chỉ tiêu “6. Phải thu ngắn hạn khác”).

NOTE_iconnote  Lưu ý: Để biết được cách thiết lập công thức của từng chỉ tiêu trên báo cáo thì NSD vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính, sau đó chọn báo cáo cần xem công thức.

3. Công thức thiết lập bảng cân đối kế toán chưa đúng với số dư của tài khoản:

Căn cứ vào nguyên nhân sai sót mà báo cáo liệt kê, kế toán xử lý như sau:

-Đối với TK có số dư nhưng chưa được thiết lập công thức ở chỉ tiêu nào thì thực hiện thiết lập thêm công thức cho tài khoản đó ở chỉ tiêu phù hợp.

-Đối với TK có tính chất Dư Nợ hoặc Dư Có thì cần thiết lập công thức lấy Dư Nợ hoặc Dư Có.

-Đối với TK có tính chất lưỡng tính thì cần thiết lập công thức lấy được cả Dư Nợ và Dư Có.