Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ >

Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

1.Nghiệp vụ

 

STT

Nhóm nghiệp vụ

Nghiệp vụ

Cách làm trên MISA SME.NET 2015

Cách làm trên MISA SME.NET 2012

 

1

Danh sách thu, chi


Điểm khác:

Gộp chung danh sách Phiếu thu, Phiếu chi để kế toán thanh toán chỉ cần làm việc trên 1 giao diện mà không phải chuyển qua nhiều giao diện.

Có thể lọc riêng được danh sách phiếu thu, phiếu chi riêng tại danh sách thu, chi

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Để lọc riêng danh sách phiếu thu, phiếu chi tại màn hình danh sách

Thiết lập Kỳ cần lọc chứng từ

Chọn Phiếu thu hoặc Phiếu chi ở mục Loại

Nhấn Lấy dữ liệu

Tách riêng 2 danh sách phiếu thu, phiếu chi riêng.

2

Thu tiền

Thu tiền khách hàng

Điểm khác:

Khi thu tiền là ngoại tệ thì tự động xử lý chênh lệch tỷ giá ngay trên chứng từ thu tiền khách hàng khi có chênh lệch tỷ giá.

Cho phép xem lại hóa đơn công nợ để kiểm tra trước khi thu tiền

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: khi thu tiền cho khách hàng này xong thì có thể thực hiện thu cho khách hàng khác ngay mà không phải nhấn chuột để thêm chứng từ thu tiền mới

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: bổ sung chức năng Thu tiền KH hàng loạt cho phép thu tiền cho nhiều khách hàng trên cùng 1 chứng từ thu tiền (đáp ứng cho các DN như đại lý phân phối hàng, DN về dịch vụ công ích...)

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Thu tiền khách hàng hoặc nhấn chọn chức năng Thu tiền khách hàng trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình (Đối với trường hợp thu tiền khách hàng hàng loạt thì nhấn Thu tiền khách hàng hàng loạt trên trên tác nghiệp)

Khai báo thông tin Loại tiền ngoại tệ, tỷ giá nếu cần

Nhấn Lấy dữ liệu

Tích chọn chứng từ công nợ có liên quan

Nhấn Thu tiền

 

- Khi thu tiền ngoại tệ thì không hạch toán chênh lệch tỷ giá ngay trên chứng từ thu tiền khách hàng, người dùng thực hiện chức năng xử lý chênh lệch tỷ giá riêng

3

Thu tiền hoàn thuế GTGT

Điểm khác:

Nghiệp vụ này rất ít xảy ra nên không tách thành phiếu thu hoàn thuế riêng như MISA SME.NET 2012. Thu hoàn thuế chỉ là 1 lý do thu trong chứng từ thu tiền

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Thu tiền

Chọn lý do là Thu hoàn thuế GTGT

 

Có chức năng hoàn thuế riêng

4

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Điểm khác:

Trên chứng từ thu tiền, cho phép người dùng chọn được lý do nộp quỹ là “Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ”, hệ thống sẽ ngầm định được cặp định khoản hạch toán đúng với nghiệp vụ

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Thu tiền

Chọn lý do là Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ

 

Làm phiếu thu thông thường

5

Thu hoàn ứng

Điểm khác:

Trên chứng từ thu tiền, cho phép người dùng chọn được lý do nộp quỹ là “Thu hoàn ứng”, hệ thống sẽ ngầm định được cặp định khoản hạch toán đúng với nghiệp vụ

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Thu tiền

Chọn lý do là Thu hoàn ứng

Làm phiếu thu thông thường

6

Các nghiệp vụ thu tiền mặt khác

Điểm khác: 

Làm phiếu thu thông thường với lý do thu là Khác, người dùng tự nhập lý do thu tiền

Bỏ tab thuế ở phiếu thu

Do vậy để thuận tiện cho việc quản lý hóa đơn đầu ra NSD nên thực hiện nghiệp vụ này ở phân hệ Bán hàng

Cách thao tác

Vào phân hệ Bán hàng

Nhấn Thêm

Chọn Loại chứng từ bán hàng 

Chọn phương thức thanh toán là Thu tiền ngay

Làm phiếu thu thông thường
Có tab thuế trên phiếu thu để người dùng nhập số hóa đơn đầu ra trong trường hợp không in hóa đơn trên phần mềm

7

Chi tiền

Trả tiền nhà cung cấp

Điểm khác:

Khi trả tiền là ngoại tệ thì tự động xử lý chênh lệch tỷ giá ngay trên chứng từ trả tiền nhà cung cấp khi có chênh lệch tỷ giá

Cho phép xem lại hóa đơn công nợ để kiểm tra trước khi trả tiền

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: khi trả tiền cho nhà cung cấp này xong thì có thể thực hiện trả cho nhà cung cấp khác ngay mà không phải nhấn chuột để thêm chứng từ trả tiền mới

Cách thao tác

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Trả tiền nhà cung cấp hoặc nhấn chọn chức năng Trả tiền nhà cung cấp trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình

Khai báo thông tin Loại tiền ngoại tệ, tỷ giá nếu cần

Nhấn Lấy dữ liệu

Tích chọn chứng từ công nợ có liên quan

Nhấn Trả tiền

Khi trả tiền ngoại tệ thì không tự hạch toán chênh lệch tỷ giá ngay trên chứng từ trả tiền, có chức năng xử lý chênh lệch tỷ giá riêng

8

Chi tiền nộp thuế

 

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

Điểm khác:

Trên giao diện nộp thuế không khai báo ngày và số chứng từ như MISA SME.NET2012 mà khi thực hiện Nộp thuế thì chương trình mới sinh ra Phiếu chi/Ủy nhiệm chi để người dùng kiểm tra trước khi cất

Cách thao tác

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Nộp thuế hoặc nhấn chọn chức năng Nộp thuế trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình

Chọn Loại thuế là  Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Chọn Ngày nộp thuế, phương thức thanh toán

Nhấn Nộp thuế

 

 

9

Nộp thuế TNCN

Điểm khác:

Gộp chung nộp thuế TNCN với thuế khác (Vì thưc tế không có nhu cầu hạch toán nộp thuế theo từng nhân viên)

Cách thao tác

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Nộp thuế hoặc nhấn chọn chức năng Nộp thuế trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình

Chọn Loại thuế là  Thuế khác

Chọn Ngày nộp thuế, phương thức thanh toán

Tích chọn Thuế thu nhập cá nhân ở tab Chi tiết khoản thuế

Nhấn Nộp thuế

 

Nộp thuế TNCN cho từng nhân viên hoặc tất cả các nhân viên

10

Nộp thuế khác (GTGT, TNCN, TTĐB..)

Giống MISA SME.NET2012

Cách thao tác

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Nộp thuế hoặc nhấn chọn chức năng Nộp thuế trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình

Chọn Loại thuế là  Thuế khác

Chọn Ngày nộp thuế, phương thức thanh toán

Tích chọn khoản thuế cần nộp tại tab Chi tiết khoản thuế

Nhấn Nộp thuế

 

11

Chi tiền trả lương

Trả lương cho nhân viên

Điểm khác:

Cho phép thực hiện trả lương cho từng nhân viên hoặc tất cả các nhân viên và theo dõi được công nợ lương của từng nhân viên (giống MISA SME.NET2012)

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: Trường hợp TK 334 chi tiết theo nhân viên thì vẫn trả lương được nếu trong tháng có bảng lương tạm ứng và chưa hạch toán chi phí lương

Cách thao tác

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Trả lương hoặc nhấn chọn chức năng Trả lương trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình

Nhập Ngày trả lương, chọn Phương thức thanh toán 

Tích chọn những nhân viên muốn trả lương

Nhấn Trả lương

- Cho phép thực hiện trả lương cho từng nhân viên hoặc tất cả các nhân viên và theo dõi được công nợ lương của từng nhân viên

12

Chi tiền Nộp bảo hiểm

Nộp các loại bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN

Làm giống SME2012: cho phép lập chứng từ để nộp bảo hiểm

Cách thao tác

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Nộp bảo hiểm hoặc nhấn chọn chức năng Nộp bảo hiểm trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình

Chọn Ngày nộp bảo hiểm, phương thức thanh toán

Tích chọn khoản bảo hiểm cần nộp tại tab Thông tin chi tiết

Nhấn Nộp bảo hiểm

 

Cho phép lập chứng từ để nộp bảo hiểm

13

Chi tiền

Chi tạm ứng cho nhân viên

Điểm khác:

Trên chứng từ chi tiền, cho phép người dùng chọn được lý do chi là “Tạm ứng cho nhân viên”, hệ thống sẽ ngầm định được cặp định khoản hạch toán đúng với nghiệp vụ

Cách thao tác

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Chi tiền

Chọn lý do là Tạm ứng cho nhân viên

Làm phiếu chi thông thường

14

Rút tiền mặt gửi vào ngân hàng

Điểm khác:

Trên chứng từ chi tiền, cho phép người dùng chọn được lý do chi là “Gửi tiền vào ngân hàng”, hệ thống sẽ ngầm định được cặp định khoản hạch toán đúng với nghiệp vụ

Cách thao tác

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Chi tiền

Chọn lý do là Gửi tiền vào ngân hàng

Làm phiếu chi thông thường

15

Các nghiệp vụ chi tiền khác

Điểm khác:

Làm phiếu chi thông thường với lý do chi là Khác

Cách thao tác

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Thu, chi tiền

Nhấn Thêm\Chi tiền

Chọn lý do là Chi khác

Làm phiếu chi thông thường

16

Chuyển tiền nội bộ tiền mặt

Chuyển tiền mặt từ chi nhánh này cho chi nhánh khác

Điểm khác:

Bỏ chức năng chuyển tiền nội bộ tiền mặt

Có chức năng chuyển tiền nội bộ tiền mặt riêng

17

Kiểm kê quỹ

Kiểm kê thực tế quỹ định kỳ

Điểm khác:

Hỗ trợ lập bảng kiểm kê quỹ và đối chiếu chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ, xử lý lập chứng từ thu, chi khi phát hiện thừa, thiếu

Cách thao tác

Vào phân hệ Quỹ/ chọn tab Kiểm kê

Nhấn Thêm

Không làm

18

Tích hợp vai trò thủ quỹ tham gia vào hế thống

Thủ quỹ quản lý nhập, xuất, tồn quỹ tại doanh nghiệp độc lập với sổ sách của kế toán

Điểm khác:

Có thêm màn hình riêng cho thủ quỹ để ghi chép việc thu, chi tồn quỹ thực tế độc lập với kế toán

Cách thao tác

Vào phân hệ Thủ quỹ

Chọn tab tương ứng trên màn hình để thao tác nghiệp vụ liên quan

 

Không hỗ trợ thủ quỹ ghi chép trên hệ thống, thủ quỹ quản lý riêng ngoài Excel hoặc ghi Sổ bản cứng

19

Dự báo dòng tiền

Dự báo dòng tiền thu, chi và tồn (tiền mặt và tiền gửi) tại một thời điểm trong tương lai

Điểm khác:

Cho phép xem dự báo dòng tiền thu, chi và tồn tại một thời điểm trong tương lai căn cứ vào hạn thanh toán trên các hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng chưa thu tiền

Cách thao tác

Vào phân hệ Qũy

Chọn tab Dự báo dòng tiền

Chọn chi nhánh, Đến ngày (Tích chọn mục Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc nếu cần)

Nhấn Lấy dữ liệu

Không làm

 

 

 

2.Báo cáo

 

STT

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2012

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2015

Cách xem báo cáo trên MISA SME.NET  2015

 

1

Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Nhấn mũi tên bên phải chức năng Mẫu trên thanh công cụ, chọn Mẫu ngoại tệ

2

Sổ nhật ký chi tiền

Sổ chi tiết quỹ tiền mặt

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Trên màn hình giao diện báo cáo, lọc số phiếu thu trống, khi đó chương trình sẽ liệt kê các dòng phát sinh chi tiết giống như Sổ nhật ký chi tiền. Nếu muốn lọc theo từng TK đối ứng thì lọc tại cột TK đối ứng hoặc thực hiện nhóm cột TK đối ứng

3

S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Thủ quỹ\Sổ quỹ tiền mặt

4

S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt (Mẫu quản trị)

Sổ quỹ tiền mặt

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Thủ quỹ\Sổ quỹ tiền mặt

Trên báo cáo này nhấn chuột phải chọn chức năng Cất thành mẫu mới

Đặt tên mẫu giống như trên MISA SME.NET 2012

Tích chọn hiển thị thêm cột Đối tượng

Nhấn Đồng ý

5

S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Sổ kề toán chi tiết quỹ tiền mặt

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

6

Sổ nhật ký thu tiền

Sổ chi tiết quỹ tiền mặt

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Trên màn hình giao diện kết quả báo cáo, lọc số phiếu chi trống, khi đó chương trình sẽ liệt kê các dòng phát sinh thu tiền giống như Sổ nhật ký thu tiền. Nếu muốn lọc theo từng TK đối ứng thì lọc tại cột TK đối ứng hoặc thực hiện nhóm cột TK đối ứng