Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích >

Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép ghi sổ/bỏ ghi sổ theo từng phân hệ hoặc tất cả các phân hệ trong một khoảng thời gian nào đó

Cách thao tác

Vào menu Tiện ích, chọn chức năng Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô:

Tienich_Ghiso-BoghisotheoLo_01

Chọn kỳ muốn Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ

Tích chọn phân hệ của các chứng từ muốn Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ

Nhấn Ghi sổ để thực hiện ghi sổ cho những chứng từ thuộc các phân hệ đã tích chọn trong khoảng thời gian đã chọn

Nhấn Bỏ ghi sổ để thực hiện Bỏ ghi sổ cho những chứng từ thuộc các phân hệ đã tích chọn trong khoảng thời gian đã chọn khoảng thời gian

Trong trường hợp có những chứng từ không thực hiện được Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ, nhấn nút Đồng ý trên hộp thoại thông báo rồi nhấn Tienich_Baotridulieu_iconXemketqua để xem những chứng từ không thực hiện được Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ

Tienich_Ghiso-Boghiso_Xemketqua_01

Nhấn Đóng trên màn hình hộp thoại Chứng từ không thực hiện Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ. Sau đó nhấn nút Kết thúc để hoàn tất việc Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ chứng từ.