Đánh lại số chứng từ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích >

Đánh lại số chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép sắp xếp lại số thứ tự của các chứng từ phát sinh trong kỳ theo một trật tự nhật định, thuận tiện cho trong việc quản trị dữ liệu.

Cách thao tác

Vào menu Tiện ích, chọn chức năng Đánh lại số chứng từ:

Chọn khoảng thời gian để sắp xếp chứng từ

Chọn loại chứng từ cần sắp xếp tại mục Loại chứng từ

Nhấn Lấy dữ liệu

Tienich_Danhlaisochungtu_B1_01

Thiết lập định dạng cho chứng từ cần sắp xếp bao gồm: Giá trị tiền tố, Giá trị bắt đầu phần số, Tổng số ký tự phần số, Hậu tố

Nhấn Tienich_danhsolaiCT_iconDanhsolaiCT_01, chương trình sẽ tự động sắp xếp lại số chứng từ theo các điều kiện đã thiết lâp

Tienich_DanhsolaiCT_B2_01

Nhấn Cất chương trình sẽ tự động đổi số thứ tự của chứng từ theo số chứng từ mới được thiết lập