Thêm/Sửa mẫu hóa đơn, chứng từ từ SME 2012 lên

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Công cụ Quản lý mẫu báo cáo >

Thêm/Sửa mẫu hóa đơn, chứng từ từ SME 2012 lên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thêm mới mẫu hóa đơn, chứng từ lấy từ chương trình MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

Cách thao tác

Đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ lên, sau đó nhấn Đồng ý

Nhấn biểu tượng iconThem trên thanh công cụ màn hình Quản lý mẫu báo cáo hoặc nhấn chuột phải trên màn hình hộp thoại Quản lý mẫu báo cáo và chọn Thêm

Tinhnangmoi_R3_bosungcochetuongthich_b5

Nhấn chọn TInhnangmoi_R3_bosungcochetuongthich_iconchonfile bên phải mục Tệp mẫu, tìm đến nơi lưu tệp mẫu hóa đơn, chứng từ muốn đưa lên. (Lưu ý, phải chuẩn bị sẵn mẫu hóa đơn, chứng từ muốn chuyển lên từ MISA SME.NET 2012. Thao tác chi tiết xem thêm Tại đây.

  Tinhnangmoi_R3_bosungcochetuonthich_b6

Nhấn Đồng ý

NOTE_iconnote Để sửa lại mẫu hóa đơn, chứng từ chuyển từ MISA SME.NET 2012 lên, trên màn hình hộp thoại Quản lý mẫu báo cáo, chọn mẫu cần sửa rồi nhấn chọn biểu tượng iconSua trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải trên màn hình hộp thoại Quản lý mẫu báo cáo và chọn Sửa .