Công cụ Quản lý mẫu báo cáo

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích >

Công cụ Quản lý mẫu báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lưu trữ và quản lý các mẫu hóa đơn, chứng từ từ chương trình MISA SME.NET 2012 để hỗ trợ cho việc chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

 

Cách thao tác

Vào All programs chọn MISA SME.NET 2015\MISA SME.NET 2015 Tools\Report Management Tool

Tinhnangmoi_R3_bosungcochetuongthich_b3

Nhấn đúp chuột vào mục Report Management Tool

Tinhnangmoi_R3_bosungcochetuongthich_b4

Đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ lên.

Tại màn hình giao diện hộp thoại Quản lý mẫu báo cáo, có thể thực hiện được các chức năng sau:

oĐăng nhập vào cơ sở dữ liệu cần chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ lên: Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

oThêm/Sửa mẫu hóa đơn, chứng từ muốn chuyển lên MISA SME.NET 2015

oLấy lại mẫu: Được sử dụng trong trường hợp tự sửa mẫu hóa đơn, chứng từ trên máy tính của mình. Sau đó muốn lấy lại mẫu mới nhất đang được sử dụng trên cơ sở dữ liệu chung của toàn doanh nghiệp (trên máy server) thì  thực hiện chức năng Lấy lại mẫu

Để lấy lại mẫu hóa đơn, trên màn hình giao diện hộp thoại Quản lý mẫu báo cáo, chọn mẫu cần lấy lại, nhấn chọn biểu tượng icon Laylaimau  hoặc nhấn chuột phải và chọn Lấy lại mẫu.

HDSD_Congcuquanlymaubaocao_Laylaimau

Nhấn Yes trên màn hình thông báo xác nhận muốn lấy lại mẫu

 

Xem thêm

Thêm/Sửa mẫu hóa đơn, chứng từ